Ochrona danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych


Zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L. 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L. 127 z 23 maja 2018 r., str. 2), w związku z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), uprzejmie informujemy, iż:


Administrator danych osobowych


Administratorem Państwa danych osobowych jest Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy z siedzibą w Czarnym Bryńsku, reprezentowany przez Dyrektora Krzysztofa Lewandowskiego.


Adres poczty elektronicznej: park@pkgorzno.strefa.pltel. / fax: 56 49 18 151


ePUAP: /glpk


Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego).


Inspektor ochrony danych


W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z Andrzejem Narolewskim, inspektorem ochrony danych, na adres poczty elektronicznej: iod@anars.plDo inspektora ochrony danych należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.


 

 

Opublikowane przez: Tomasz Górny | Data wprowadzenia: 2021-01-29 08:50:57 | Data modyfikacji: 2021-01-29 08:55:37.
Data wprowadzenia: 2021-01-29 08:50:57
Data modyfikacji: 2021-01-29 08:55:37
Opublikowane przez: Tomasz Górny