Deklaracja dostępności Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego

 

Dyrekcja Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego podejmuje działania w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z przepisami:

1)      ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

2)      ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

 

 I.       Zapewnienie w zakresie dostępności architektonicznej.

Wejście do budynku Ośrodka edukacji ekologicznej w Rudzie usytuowane jest od strony parkingu wewnętrznego. Nie wyznaczono specjalnego miejsca postojowego dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

Dostęp do budynku zapewnia podjazd (bez stopni schodowych). Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami czy barierkami. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a, a także oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Pomieszczenia obsługi klientów usytuowane są na parterze. W budynku znajdują się toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, oznaczone piktogramami. Korytarze wewnątrz budynku posiadają szerokość co najmniej 1,20 m.

Budynek wyposażony jest w platformę dla osób ze szczególnymi potrzebami (np. poruszających się na wózkach inwalidzkich), umożliwiającą przetransportowanie na piętro, na którym znajduje się m.in. sala edukacyjna.

Potrzebę skorzystania z obsługi na parterze budynku należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w siedzibie Parku, kontaktując się na adres poczty elektronicznej: park@pkgorzno.strefa.pl bądź telefonicznie: 56 49 18 151.

 

II.       Zapewnienie w zakresie dostępności cyfrowej.


O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną
i intuicyjną interakcję z serwisem. 


OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Dyrekcja Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do głównej strony internetowej:

http://www.parki.kujawsko-pomorskie.pl/glpk oraz podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) http://glpk.bip.gmina.pl/

 

Status pod względem zgodności

Strony internetowe http://www.parki.kujawsko-pomorskie.pl/glpk oraz http://glpk.bip.gmina.pl/ są częściowo zgodne z przepisami ww. ustawy z powodu następujących niezgodności lub wyłączeń:

1)      mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

a)       pochodzą z różnych źródeł,

b)      opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej jednostce,

c)       opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

2)      niektóre materiały zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

3)      z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang;

4)      strona http://glpk.bip.gmina.pl/ zapewnia konwersję dotyczącą zmiany kontrastu dla osób niedowidzących; natomiast strona http://www.parki.kujawsko-pomorskie.pl/glpk została wyposażona w menu dostępności (wywołanie CTRL+U), umożliwiającym dostosowanie formatu wyświetlanych informacji do potrzeb użytkownika;

5)      strony mogą zawierać dokumenty PDF, które powstały na podstawie nieprawidłowo przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumentów;

6)      nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie target=_new>http://www.onlineocr.net/. 


W miarę możliwości będziemy poprawiać zgodność dostępności stron Parku do standardów specyfikacji Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA, oraz dokładać starań by publikowane dokumenty przygotowywane były poprawnie. 


Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 5 marca 2020 r. 


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: park@pkgorzno.strefa.pl lub w formie korespondencji tradycyjnej na adres: Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, Ruda 1, 87-320 Górzno.

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Możne także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości materiałów bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać:

1)      dane osoby zgłaszającej żądanie;

2)      wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz

3)      sposób kontaktu.

Osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Park zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformujemy o tym wnoszącego żądanie wraz z terminem rozpatrzenia sprawy, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia otrzymania wystąpienia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Park zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. 


Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy Park odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl/content/kontakt. 

 

III.       Zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej

Dla naszych klientów zapewniamy także obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w Parku.  Usługa wykonywana przez tłumacza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest bezpłatna.

Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Parku, kontaktując się na adres poczty elektronicznej: park@pkgorzno.strefa.pl bądź telefonicznie: 56 49 18 151.

 

Opublikowane przez: Tomasz Górny | Data wprowadzenia: 2021-04-12 10:39:32 | Data modyfikacji: 2021-04-12 10:42:32.
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu
publicznego - stan na 01.01.2021 r.
 Raport_stan_ dostępnosci_01.01.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Górny | Data wprowadzenia: 2021-04-12 10:48:11.
Data wprowadzenia: 2021-04-12 10:48:11
Opublikowane przez: Tomasz Górny